Vytvořte fakturu

OIL Partner - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Obchodní název OIL Partner
IČO 35715944
TIN 2020267172
DIČ SK2020267172
Datum vytvoření 18 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OIL Partner
Račianska 107/A
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 924 993 €
Zisk 29 275 €
Kontaktní informace
Email info@oilpartner.sk
Telefon(y) 0243631382, 0243631383, 0243631384, 0244631861, 0244631862, 0903243675
Mobile(y) 0903645645, 0903243675
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 465,297
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 393,656
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 393,656
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,724
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 311,292
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,640
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,130
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 24,710
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,710
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 17,327
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,019
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,019
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,308
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,093
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,572
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,521
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 511
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 511
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 465,297
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -129,010
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 421,876
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 421,876
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -580,161
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 89,598
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -669,759
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,275
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 594,307
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,297
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,219
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,078
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 75,529
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 461,425
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 52,472
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,472
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,904
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,292
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,067
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,121
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 187,569
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,889
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,889
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 49,167
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 916,733
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 924,993
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 916,733
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,260
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 870,593
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 344,170
D. Služby (účtová skupina 51) 201,501
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 252,274
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 179,156
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,846
4. Sociální náklady (527, 528) 9,272
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,865
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 50,633
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 50,633
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,150
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,400
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 371,062
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 701
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 60
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 641
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,935
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,835
2. Ostatní náklady (562A) 11,835
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 34
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 11,066
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,234
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,166
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,891
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,891
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,275
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016