Vytvořte fakturu

ZISTRO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Obchodní název ZISTRO
IČO 35716045
TIN 2020267315
DIČ SK2020267315
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZISTRO
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 98 493 €
Zisk -2 127 €
Kontaktní informace
Email ces@cesba.sk
Telefon(y) 0243630505, 0243630506, 0243630507, 0243630508, 0243630509, 0243630510, 0243630512, 0243630513, 0243
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 827,167
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 645,530
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 564,742
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 60,347
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 504,395
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 80,788
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 80,788
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 180,586
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 127,974
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,592
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,592
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 125,512
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 870
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,612
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 52,184
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,051
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,051
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 827,167
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,491
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 74,148
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 74,148
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 273,956
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 273,956
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,127
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 377,764
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,773
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,773
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 372,846
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 25,012
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,012
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 343,553
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,908
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,696
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 514
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 163
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,145
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,145
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 66,912
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 66,912
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 98,353
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 98,493
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 15,864
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 82,489
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 140
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 101,743
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,690
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 605
D. Služby (účtová skupina 51) 15,112
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,073
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 30,676
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,797
4. Sociální náklady (527, 528) 600
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 234
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,344
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,344
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,685
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,250
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 68,946
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,575
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 5,997
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 5,997
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,578
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,578
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,710
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,593
2. Ostatní náklady (562A) 2,593
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 117
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,865
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,615
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,742
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,742
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,127
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016