Vytvořte fakturu

BIOPALIVÁ - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2015
Basic information
Obchodní název BIOPALIVÁ
IČO 35716223
TIN 2020250166
DIČ SK2020250166
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BIOPALIVÁ
Lučenecká cesta 2266/6
96096
Zvolen
Financial information
Prodej a příjem 4 504 226 €
Zisk -32 882 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905919799, 0911240976, 0455241770, 0455241711
Mobile(y) +421905919779, 0905919779
Fax(y) 0455241733
Date of updating data: 01.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,075,538
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,309,151
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 13,125
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,125
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 3,296,026
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,295,030
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 766,172
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 749,698
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 746,698
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 746,698
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 16,474
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,359
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,115
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 215
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,075,538
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,555,665
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,546,592
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,546,592
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 34,652
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 518,136
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -483,484
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,882
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,519,873
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,006
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,006
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,355,867
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,345,202
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,345,202
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,645
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 162,000
Date of updating data: 01.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,991,986
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,504,226
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,907,240
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 51,189
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,557
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,543
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,494,697
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,513,457
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,786,156
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 74,293
D. Služby (účtová skupina 51) 109,781
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,719
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,820
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 50
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,844
4. Sociální náklady (527, 528) 4,005
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,011
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,875
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,875
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 12,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,515,849
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,231
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,756
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,773
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,311
2. Ostatní náklady (562A) 7,311
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 13,462
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,771
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -30,002
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,882
Date of updating data: 01.12.2015
Date of updating data: 01.12.2015