Vytvořte fakturu

Považský cukor - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.10.2016
Basic information
Obchodní název Považský cukor
IČO 35716266
TIN 2020267293
DIČ SK2020267293
Datum vytvoření 28 Duben 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Považský cukor
Cukrovarská 311/9
91411
Trenčianska Teplá
Financial information
Prodej a příjem 117 888 977 €
Zisk -5 558 642 €
Kapitál 103 511 695 €
Vlastní kapitál 54 594 830 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0326558646, 0903280390
Mobile(y) 0903280390
Fax(y) 0326558505
Date of updating data: 11.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 76,453,782
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,316,766
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 393,207
2. Software (013) - /073, 091A/ 69,481
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 323,126
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 600
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,923,559
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,293,021
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,681,200
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,532,654
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,764
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,408,920
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,012,217
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,281,507
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,488,460
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,871,382
3. Výrobky (123) - /194/ 17,893,908
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,027,757
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,706,967
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,706,967
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,106,638
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 13,044,029
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,783
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,991,246
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,407
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 50,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,912
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 1,039,495
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 1,039,495
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 877,610
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 877,610
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124,799
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 124,799
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 76,453,782
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,203,534
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 39,838,967
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 39,838,967
A.II. Emisní ážio (412) 3,319,392
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 4,126,790
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 7,973,439
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,973,439
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 2,173
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,173
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -5,498,585
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -5,498,585
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,558,642
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,296,024
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 679
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 679
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 386,708
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 386,708
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 30,107,827
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,261,543
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,364,927
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,896,616
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,820,206
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 241,296
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 178,278
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 119,327
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 455,096
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 21,204
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,877
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 800,106
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 375,917
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 424,189
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 704
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 954,224
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 231
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,560
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 952,433
Date of updating data: 11.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 122,253,914
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 117,888,977
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 66,358,146
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 55,678,937
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 216,831
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -5,883,622
V. Aktivace (účtová skupina 62) 8,240
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 95,414
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,415,031
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,262,445
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 64,796,310
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 31,619,577
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 596,777
D. Služby (účtová skupina 51) 17,023,215
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,212,785
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,729,859
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 200,834
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,071,575
4. Sociální náklady (527, 528) 210,517
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 523,078
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,743,721
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,766,061
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -1,022,340
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 38,784
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,708,198
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,373,468
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,342,653
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 804,142
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 107
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 107
XII. Kurzové zisky (663) 192,312
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 611,723
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,276,621
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 77,473
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 77,473
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 251,224
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 887,115
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 60,809
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -472,479
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,845,947
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 712,695
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,900
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 709,795
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,558,642
Date of updating data: 11.10.2016
Date of updating data: 11.10.2016