Vytvořte fakturu

ARTFORUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ARTFORUM
IČO 35716584
TIN 2020266446
DIČ SK2020266446
Datum vytvoření 08 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTFORUM
Kozia 20
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 466 992 €
Zisk 68 086 €
Kapitál 626 623 €
Vlastní kapitál 144 024 €
Kontaktní informace
Email artforum@artforum.sk
webové stránky http://www.artforum.sk
Telefon(y) +421254414009, +421254419504, +421254411898
Fax(y) 0254414009, 0254411898
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 642,536
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,889
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,282
2. Software (013) - /073, 091A/ 905
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,377
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,607
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,316
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,291
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 628,700
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 530,687
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,716
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 523,484
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 3,487
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 32,936
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 32,936
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,936
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 65,077
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,006
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,071
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,947
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,127
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,820
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 642,536
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 212,110
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 761
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 761
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 136,624
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 145,902
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -9,278
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,086
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 430,426
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,048
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 48
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 20,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 349,695
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 268,012
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 268,012
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,612
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 14,955
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 12,684
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,760
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,672
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 11,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,889
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,794
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,466,992
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,291,228
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 33,951
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,090
V. Aktivace (účtová skupina 62) 126,379
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,524
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,360,623
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 828,387
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 25,058
D. Služby (účtová skupina 51) 249,750
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 244,577
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 178,189
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 59,736
4. Sociální náklady (527, 528) 6,652
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 462
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,931
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,931
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,195
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,653
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,369
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 344,273
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 519
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 518
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,530
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3,990
2. Ostatní náklady (562A) 3,990
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,693
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 10,847
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,011
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 88,358
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,272
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,272
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,086
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015