Vytvořte fakturu

ASK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název ASK
IČO 35716681
TIN 2020227869
DIČ SK2020227869
Datum vytvoření 30 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASK
Silvánová 4
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 20 470 €
Zisk -10 863 €
Kapitál 34 809 €
Vlastní kapitál 9 588 €
Kontaktní informace
Email dir@sf-commerce.sk
Telefon(y) 0336404630, 0905628036
Mobile(y) 0905628036
Fax(y) 0336404630
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 23,038
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,154
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,930
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 12,930
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,224
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,224
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,776
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,776
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,625
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 151
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 108
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 108
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,038
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,725
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 6,224
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 61
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 61
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,863
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,313
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 689
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 689
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,624
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,420
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,420
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,260
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,546
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 20,470
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,470
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,470
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,315
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,783
D. Služby (účtová skupina 51) 5,830
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,272
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,791
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,422
4. Sociální náklady (527, 528) 59
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 198
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,988
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,988
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,244
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,845
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,857
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 59
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,903
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,863
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016