Vytvořte fakturu

DIASAN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DIASAN
IČO 35716738
TIN 2020218024
DIČ SK2020218024
Datum vytvoření 02 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIASAN
Dúbravská cesta 9
84246
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 907 933 €
Zisk 10 557 €
Kapitál 538 750 €
Vlastní kapitál 90 525 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254650655, 0254650656, 0254650657, 0254771046, 0254776488, 0800120200
Mobile(y) 0902554556
Fax(y) 0254771046
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 696,106
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 26,657
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 26,657
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 26,657
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 667,195
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 100,837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 125
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 100,712
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 226,053
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 226,053
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,053
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 340,305
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 908
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 339,397
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,254
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,254
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 696,106
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 101,082
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 83,222
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 83,222
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,557
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 595,024
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 4,536
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,536
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 553,892
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 332,838
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,838
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,716
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,744
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,589
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,005
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 36,596
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,596
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,895,903
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,907,933
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,895,903
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,363
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,892,382
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,516,180
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,924
D. Služby (účtová skupina 51) 158,247
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 156,046
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 128,973
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,553
4. Sociální náklady (527, 528) 2,520
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 706
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,383
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,383
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,074
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,822
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,551
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,552
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,876
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,302
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 574
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,860
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,691
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,134
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,134
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,557
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015