Vytvořte fakturu

MEDICARE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MEDICARE
IČO 35716908
TIN 2020984977
Datum vytvoření 29 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICARE
Hattalova 9
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 314 €
Zisk 18 828 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 77,725
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,190
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 7,190
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,190
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,392
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,392
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 41,263
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 143
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 143
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,725
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 68,246
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 42,114
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 42,114
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,828
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,479
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 9,479
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 9,000
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 20
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 431
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 49,320
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 50,314
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,320
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 994
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,075
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,642
D. Služby (účtová skupina 51) 19,589
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 678
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 502
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 176
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 352
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,319
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,319
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,089
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 53
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,186
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,358
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,358
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,828
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015