Vytvořte fakturu

ARBOR - okrasné a ovocné škôlky - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Obchodní název ARBOR - okrasné a ovocné škôlky
IČO 35716983
TIN 2020200501
DIČ SK2020200501
Datum vytvoření 28 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARBOR - okrasné a ovocné škôlky
Poľná 6
90301
Senec
Financial information
Prodej a příjem 1 661 710 €
Zisk 128 531 €
Kapitál 1 784 832 €
Vlastní kapitál 287 987 €
Kontaktní informace
Email arbor@arbor.sk
webové stránky http://www.arbor.sk
Telefon(y) +421245925757
Mobile(y) +421905948487
Fax(y) 0245925625
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,141,272
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 288,007
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 288,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,300
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 100,289
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 119,747
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 38,671
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 850,083
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 479,553
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,680
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 319,882
3. Výrobky (123) - /194/ 68,427
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 65,564
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 33,471
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 33,471
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 326,542
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 289,209
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,209
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 36,953
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 380
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,517
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,478
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 39
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,182
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,182
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,141,272
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 415,824
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 13,610
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 13,610
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 637,406
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,361
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,361
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -365,084
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -365,084
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 128,531
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,077
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 417,181
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 381,469
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 35,712
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 167,114
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 72,195
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 72,195
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,455
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,048
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,876
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,540
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,497
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,497
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 125,285
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,371
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 5
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,366
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,310,672
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,661,710
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 135,620
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 179,618
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 995,434
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -305,686
V. Aktivace (účtová skupina 62) 102,537
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 542,457
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,730
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,473,432
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 90,763
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 420,547
D. Služby (účtová skupina 51) 251,622
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 296,536
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 200,834
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 71,405
4. Sociální náklady (527, 528) 24,297
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,135
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 78,354
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 78,354
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 301,692
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,783
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 188,278
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 344,591
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 791
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 784
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 784
XII. Kurzové zisky (663) 1
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,770
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,577
2. Ostatní náklady (562A) 13,577
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 115
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,078
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,979
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 170,299
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 41,768
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 28,078
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 13,690
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 128,531
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016