Vytvořte fakturu

ALS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALS
IČO 35717033
TIN 2020241520
DIČ SK2020241520
Datum vytvoření 30 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALS
Haburská 8
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 122 948 €
Zisk -689 €
Kapitál 46 391 €
Vlastní kapitál 25 474 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421903574335
Mobile(y) +421903574335, +421903574339
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 45,593
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 11,182
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 11,182
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,182
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,453
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 10,668
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 10,668
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,668
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,785
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 332
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 22,453
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 958
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 958
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,593
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,784
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,638
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,645
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 3,645
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 14,526
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,526
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -689
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,809
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 143
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 143
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,666
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,230
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 381
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 222
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,833
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 122,948
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 122,948
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 80,263
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 42,685
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 123,162
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 64,141
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,958
D. Služby (účtová skupina 51) 34,869
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,439
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,465
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,923
4. Sociální náklady (527, 528) 1,051
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 638
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,454
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,454
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,663
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -214
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,980
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -188
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -402
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 287
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 287
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -689
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015