Vytvořte fakturu

to NOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název to NOVA
IČO 35717050
TIN 2021300798
Datum vytvoření 25 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo to NOVA
Račianska 69A/1522
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 26 167 €
Zisk 721 €
Kapitál 104 881 €
Vlastní kapitál 62 442 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244464060
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 110,776
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 65,261
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 65,261
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,521
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,737
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,003
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,393
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 34,913
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 34,913
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,913
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,480
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,416
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,064
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 122
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 122
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,776
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,803
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 55,351
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 7,092
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 7,174
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -82
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 721
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 40,973
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 363
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 363
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,863
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 14,947
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,947
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,048
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 727
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 320
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,821
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,747
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,747
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 26,167
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 26,817
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -650
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,682
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,964
D. Služby (účtová skupina 51) 1,378
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,739
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,155
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,532
4. Sociální náklady (527, 528) 52
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,419
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,167
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,485
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,825
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 284
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 284
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -284
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,201
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 721
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015