Vytvořte fakturu

Agentúra RND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.09.2015
Basic information
Obchodní název Agentúra RND
IČO 35717076
TIN 2020228419
DIČ SK2020228419
Datum vytvoření 07 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra RND
Záhradnícka 95
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 426 315 €
Zisk 3 926 €
Kapitál 52 060 €
Vlastní kapitál -71 080 €
Kontaktní informace
Email rnd@rnd.sk
Telefon(y) 0255563508
Mobile(y) 0917913355
Fax(y) 0255563508
Date of updating data: 09.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 46,025
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,004
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,004
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,174
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 830
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,450
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 52
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 19,608
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,343
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,343
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,265
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 22,790
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,240
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,550
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 571
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 571
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 46,025
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -74,776
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 18,511
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 18,511
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 89,624
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,158
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,158
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -188,995
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -188,995
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,926
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,666
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 185
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 185
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 49,719
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,034
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,034
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,401
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,316
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,567
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,421
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,980
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 762
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 762
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 70,135
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 70,135
Date of updating data: 09.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 312,971
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 426,315
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 312,971
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113,344
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 420,343
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 55,136
D. Služby (účtová skupina 51) 277,803
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 79,319
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 58,650
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 4,788
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,286
4. Sociální náklady (527, 528) 595
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 340
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,469
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,469
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,730
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,546
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,972
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -19,968
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,106
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatní náklady (562A) 3
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 471
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 632
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,085
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,887
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,926
Date of updating data: 09.09.2015
Date of updating data: 09.09.2015