Vytvořte fakturu

MBB PALFINGER - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.02.2016
Basic information
Obchodní název MBB PALFINGER
IČO 35717173
TIN 2020267634
DIČ SK2020267634
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MBB PALFINGER
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 803 165 €
Zisk 15 717 €
Kontaktní informace
Email mbbhubfix@stonline.sk
Telefon(y) 0252636611, 0552636611
Mobile(y) 0903706973
Fax(y) 0252636612
Date of updating data: 05.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 398,579
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,286
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,286
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,286
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,472
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 67,403
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 67,403
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 241,003
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 241,003
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 241,003
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,066
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 937
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 74,129
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 821
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 821
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 398,579
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 158,449
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 135,429
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 135,429
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,717
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,130
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,552
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,552
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 206,574
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 171,560
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169,323
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,237
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17,295
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,084
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,635
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 31,004
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,511
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,493
Date of updating data: 05.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 803,165
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 399,093
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 393,494
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,161
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 776,590
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 286,163
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 12,374
D. Služby (účtová skupina 51) 112,904
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 360,900
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 262,663
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 89,094
4. Sociální náklady (527, 528) 9,143
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 485
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,964
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,964
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,690
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,575
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 381,146
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,382
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 9
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,373
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,374
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,201
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,484
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,484
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 15,717
Date of updating data: 05.02.2016
Date of updating data: 05.02.2016