Vytvořte fakturu

Lentimex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.10.2015
Basic information
Obchodní název Lentimex
IČO 35717301
TIN 2020227990
DIČ SK2020227990
Datum vytvoření 07 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lentimex
Hviezdoslavovo nám. 15
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 80 904 889 €
Zisk 127 217 €
Kapitál 35 050 343 €
Vlastní kapitál 3 723 261 €
Kontaktní informace
Email jankovicova@lentimex.sk
Telefon(y) 0259300845, 0259300810, 0259300853
Fax(y) 0259300816, 0259300856
Date of updating data: 23.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 31,839,819
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,622,092
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 492,053
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 245,603
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,325
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 187,243
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,882
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 12,130,039
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,126,289
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,187,426
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 554,025
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 554,025
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 183,893
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 183,893
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 18,435,783
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 14,959,803
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,959,803
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 96,703
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,379,277
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,725
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,137
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,588
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,301
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 13,222
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 17,079
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,839,819
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,815,276
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,825,666
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,825,666
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,120,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 102,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 102,992
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -962,468
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -962,468
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,601,869
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,605,821
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,952
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 127,217
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,024,543
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,365,285
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,211,551
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,462
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 90,107
12. Odložený daňový závazek (481A) 60,165
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 19,375,281
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 16,984,372
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,984,372
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 600,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,171
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,779
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,156
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,757,803
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 37,438
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,438
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,246,539
Date of updating data: 23.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,457,271
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 80,904,889
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 51,649,326
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,790,262
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 17,683
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,447,618
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,692,693
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 50,323,354
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,597
D. Služby (účtová skupina 51) 892,485
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 376,039
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 286,451
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 83,459
4. Sociální náklady (527, 528) 6,129
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,896
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 100,431
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 100,431
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,123
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,933,768
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,212,196
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,177,152
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,378,716
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 592,704
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 186,115
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 186,115
XII. Kurzové zisky (663) 599,894
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,492,362
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 390,095
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 826,466
2. Ostatní náklady (562A) 826,466
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,043,927
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 231,874
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,113,646
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 98,550
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -28,667
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 71,134
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -99,801
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 127,217
Date of updating data: 23.10.2015
Date of updating data: 23.10.2015