Vytvořte fakturu

DOMO 8 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DOMO 8
IČO 35717424
TIN 2020978487
DIČ SK2020978487
Datum vytvoření 13 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMO 8
Bronzová 25
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 65 928 €
Zisk 10 772 €
Kapitál 377 819 €
Vlastní kapitál 283 549 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421262859740
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 351,034
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 324,013
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 324,013
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,110
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 247,320
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,009
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 17,574
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,391
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,645
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,686
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,686
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 659
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -700
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 5,416
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 5,416
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,330
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 999
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,331
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 630
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 630
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 351,034
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 294,321
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 276,246
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 276,246
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,772
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,713
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 56,713
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 261
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 54,205
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 170
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,077
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 62,863
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 65,928
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 62,863
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,065
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,889
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,840
D. Služby (účtová skupina 51) 11,495
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,233
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,224
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,477
4. Sociální náklady (527, 528) 532
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 621
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 29,762
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 29,762
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,938
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,039
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 49,528
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 85
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 85
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,954
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,182
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,182
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015