Vytvořte fakturu

Lagermax Autotransport Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.08.2016
Basic information
Obchodní název Lagermax Autotransport Slovakia
IČO 35717599
TIN 2020241432
DIČ SK2020241432
Datum vytvoření 14 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lagermax Autotransport Slovakia
Rybničná 40/C
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 705 097 €
Zisk 316 174 €
Kapitál 3 350 820 €
Vlastní kapitál -670 095 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0249238210
Date of updating data: 30.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,912,167
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,966,969
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,968
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,968
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,965,001
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,032
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,923,647
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 35,700
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,622
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,927,108
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 169,633
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 169,633
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,308
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 5,308
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,308
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,483,076
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,445,088
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,717
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 870,371
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 36,591
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 269,091
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,822
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 249,269
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,090
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 301
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,457
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,332
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,912,167
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -268
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 116,179
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 116,179
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 11,618
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,618
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -444,239
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,639,083
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,083,322
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 316,174
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,912,435
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 571,822
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 263,622
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,536
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 287,664
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 26,162
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 26,162
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 132,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,775,631
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,284,650
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,766,844
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 517,806
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 123,015
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 80,943
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,329
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213,694
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 138,820
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 86,346
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 52,474
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 267,500
Date of updating data: 30.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 10,605,628
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 10,705,097
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 62
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 10,456,983
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 99,469
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 148,583
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,232,469
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 62
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,899,732
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -41,722
D. Služby (účtová skupina 51) 4,842,207
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,818,942
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,013,117
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 705,139
4. Sociální náklady (527, 528) 100,686
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 93,418
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 386,428
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 386,428
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 56,168
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 176,832
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 472,628
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,756,766
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 67
XII. Kurzové zisky (663) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,857
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 23,183
2. Ostatní náklady (562A) 23,183
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 429
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 36,245
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59,777
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,851
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 96,677
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 96,677
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 316,174
Date of updating data: 30.08.2016
Date of updating data: 30.08.2016