Vytvořte fakturu

ETCC - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.06.2016
Basic information
Obchodní název ETCC
IČO 35717611
TIN 2020266567
DIČ SK2020266567
Datum vytvoření 25 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETCC
82102
Bratislava
Financial information
Zisk -4 571 €
Date of updating data: 22.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 83,579
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,579
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 83,579
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 83,579
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,579
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,701
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 82,500
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 82,500
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,462
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,462
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 310
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 310
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,571
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 878
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 878
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 398
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 22.06.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,044
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 154
D. Služby (účtová skupina 51) 3,369
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 252
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 4
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 4
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 76
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 189
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,044
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,523
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 47
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -47
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,091
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,571
Date of updating data: 22.06.2016
Date of updating data: 22.06.2016