Vytvořte fakturu

BUSINESS AND DRIVE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název BUSINESS AND DRIVE
IČO 35717751
TIN 2020206760
DIČ SK2020206760
Datum vytvoření 07 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BUSINESS AND DRIVE
Továrenská 3/B
90101
Malacky
Financial information
Prodej a příjem 2 700 626 €
Zisk 3 507 €
Kapitál 3 103 254 €
Vlastní kapitál 1 545 866 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0346244239, 0347746611, 0347725158
Mobile(y) +421905825647, 0905825647
Fax(y) 0(0)347746612, 0346244239
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,484,875
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,857,646
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 9,734
2. Software (013) - /073, 091A/ 9,734
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,413,734
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 37,595
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 868,557
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 466,211
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 41,371
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 434,178
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 434,178
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 619,233
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 299,341
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 146,560
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,740
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 122,041
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 70,717
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 70,717
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,717
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 196,339
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 194,708
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,708
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 429
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,202
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 52,836
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,967
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 38,869
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 7,996
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 7,996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,484,875
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,570,104
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 42,270
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 42,270
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 423,174
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 423,174
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,091,195
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,125,196
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -34,001
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,507
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 870,293
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 239,276
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,512
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 94,939
12. Odložený daňový závazek (481A) 139,825
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 590,186
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 311,344
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 311,344
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 149,583
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 31,123
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,854
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,158
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 63,124
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 40,831
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,831
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 44,478
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 20,217
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 24,261
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,627,475
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,700,626
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,216,557
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 968,574
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 430,633
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 30,740
V. Aktivace (účtová skupina 62) 13,843
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 14,644
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,635
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,128
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 999,672
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 436,817
D. Služby (účtová skupina 51) 339,595
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 687,375
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 497,479
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 166,978
4. Sociální náklady (527, 528) 22,918
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,318
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 154,856
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 154,856
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,364
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,163
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,968
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,498
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 884,263
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 47
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,581
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,243
2. Ostatní náklady (562A) 10,243
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 277
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,061
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,529
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,969
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,462
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,581
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,507
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015