Vytvořte fakturu

TELERVIS PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2016
Basic information
Obchodní název TELERVIS PLUS
IČO 35717769
TIN 2020978905
DIČ SK2020978905
Datum vytvoření 14 Květen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo TELERVIS PLUS
Staré Grúnty 7
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 200 908 €
Zisk 378 083 €
Kapitál 10 853 094 €
Vlastní kapitál 2 241 285 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.kesovka.sk
Telefon(y) +421850166666
Date of updating data: 26.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,104,989
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,081,988
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 211,242
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 64,573
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 146,669
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 870,746
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 870,746
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,020,534
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,283
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,283
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 9,846,028
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,302
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,302
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 20,000
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 49,666
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,325
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,750,735
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 171,223
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 163,761
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,467
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,467
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,104,989
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,619,368
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,328,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,328,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 132,800
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 132,800
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 780,485
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 780,485
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 378,083
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,485,621
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,120,962
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 8,094,427
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 21,359
12. Odložený daňový závazek (481A) 5,176
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 304,354
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 66,927
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,927
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 67,480
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 96,015
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,003
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,929
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 60,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 60,305
Date of updating data: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 200,908
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 3,200
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 197,708
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,937,794
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 254,642
D. Služby (účtová skupina 51) 1,463,143
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,561,345
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,127,234
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 395,000
4. Sociální náklady (527, 528) 39,111
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 199,210
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 79,282
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 79,282
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,848
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,344,586
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,738
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,736,886
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,717,785
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,048,505
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,443,188
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,443,188
XII. Kurzové zisky (663) 35
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,605,282
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 810,697
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 607,095
2. Ostatní náklady (562A) 607,095
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 162
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 203,440
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,237,808
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 500,922
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 122,839
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 122,839
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 378,083
Date of updating data: 26.01.2016
Date of updating data: 26.01.2016