Vytvořte fakturu

ELEKTRONIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Obchodní název ELEKTRONIKA
IČO 35717998
TIN 2020250848
DIČ SK2020250848
Datum vytvoření 12 Květen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELEKTRONIKA
Bratislavská 41
90045
Malinovo
Financial information
Prodej a příjem 705 027 €
Zisk 8 816 €
Kapitál 1 067 434 €
Vlastní kapitál 414 819 €
Kontaktní informace
Email office@elektronika-as.sk
Telefon(y) 0240200711
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,012,049
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,789
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,789
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,789
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 622,707
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 22,054
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,562
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 18,076
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 156,918
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 156,918
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 230,455
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 228,104
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 228,104
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,884
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 467
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 213,280
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,578
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 199,702
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 347,553
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 347,553
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,012,049
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 303,635
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 132,776
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 132,776
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 26,555
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,555
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 135,488
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 157,730
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,242
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,816
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 708,414
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 491
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 491
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 427,923
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 416,261
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 416,261
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 72
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,385
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,200
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,005
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 280,000
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 714,337
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 705,027
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 702,196
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,064
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 401,841
D. Služby (účtová skupina 51) 180,037
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 87,955
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,764
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,449
4. Sociální náklady (527, 528) 1,742
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,116
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,522
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,522
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 593
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,118
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,310
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5,827
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5,827
XII. Kurzové zisky (663) 1,804
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,679
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 24,577
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 17,406
2. Ostatní náklady (562A) 17,406
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,844
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,327
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,267
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,696
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,816
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016