Vytvořte fakturu

GOTFRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.07.2016
Basic information
Obchodní název GOTFRI
Stav Zničeno
IČO 35718021
TIN 2020218266
DIČ SK2020218266
Datum vytvoření 20 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOTFRI
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 590 031 €
Zisk 205 654 €
Kapitál 5 565 621 €
Vlastní kapitál 4 697 692 €
Kontaktní informace
Email gotfri@gotfri.sk
Telefon(y) 0435320337, 0435320359, 0444353213, 0445514267
Mobile(y) 0918701662, 0918701663, 0918701664, 0918701665
Fax(y) 0444325320
Date of updating data: 04.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,629,202
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 5,571,326
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,448
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 29,448
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 5,541,878
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,541,878
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,056,748
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 120,939
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 120,939
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 7,327
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 7,327
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 300,704
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 273,549
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,186
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 203,363
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,900
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 255
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 627,778
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,678
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 622,100
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,128
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,128
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,629,202
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,419,727
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 235,678
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 235,678
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 40,320
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 40,320
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 3,082,872
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 2,825,910
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 256,962
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,855,203
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,855,203
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 205,654
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,475
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 214
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 214
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,174
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,174
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 166,960
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 101,387
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,082
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,034
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,385
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 15,399
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,629
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 29,127
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,527
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,600
Date of updating data: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,588,653
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,590,031
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,573,482
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,171
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,378
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,326,902
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 618,161
D. Služby (účtová skupina 51) 156,795
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 530,098
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 363,370
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 127,868
4. Sociální náklady (527, 528) 38,860
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,880
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,819
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,819
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,494
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 263,129
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 798,526
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,591
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,589
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,589
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 765
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 765
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,826
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 265,955
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 60,301
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 48,904
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 11,397
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 205,654
Date of updating data: 04.07.2016
Date of updating data: 04.07.2016
 • IČO :35718021 TIN: 2020218266 DIČ: SK2020218266
 • Sídlo: GOTFRI, Ventúrska 7, 81101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.06.2016Zrušené obchodné meno:
   GOTFRI spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   04.08.2007Nové sidlo:
   Ventúrska 7 Bratislava 811 01
   20.05.1997Nové obchodné meno:
   GOTFRI spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným