Vytvořte fakturu

HYDRONIKA NOVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Obchodní název HYDRONIKA NOVA
IČO 35718030
TIN 2020209873
DIČ SK2020209873
Datum vytvoření 20 Květen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo HYDRONIKA NOVA
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 265 405 €
Zisk -279 962 €
Kapitál 13 041 545 €
Vlastní kapitál 11 249 597 €
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 13,381,325
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 13,287,239
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 8,298
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 8,298
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,372,105
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,457,512
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,144,813
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ -92,932
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 2,850,802
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 11,910
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,906,836
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,727,476
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1,179,360
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,650
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 72,033
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) -1,861,767
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -1,861,767
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,800
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,900,000
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 20,617
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 936
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,681
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,436
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,436
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,381,325
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,969,636
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,118,104
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,118,104
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 199,123
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 199,123
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 186,982
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 186,982
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,254,611
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,806,494
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,061,105
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -279,962
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,397,471
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 700,000
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 700,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,122,471
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 947,449
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 947,449
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,282
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 171,740
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 575,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 14,218
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 14,218
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,106,124
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,265,405
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 112
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,106,012
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 159,281
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,503,362
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 218,509
D. Služby (účtová skupina 51) 898,050
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 123,398
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 256,563
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 256,563
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -12,238
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,080
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -237,957
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -10,435
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 39,135
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 34,487
2. Ostatní náklady (562A) 34,487
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,648
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,122
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -277,079
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -279,962
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016