Vytvořte fakturu

Argus.com - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Argus.com
IČO 35718277
TIN 2020218200
DIČ SK2020218200
Datum vytvoření 15 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Argus.com
Hanulova 2
84101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 79 461 €
Zisk 13 606 €
Kapitál 101 126 €
Vlastní kapitál 86 181 €
Kontaktní informace
Email argus@argus.sk
Telefon(y) 0905624765
Mobile(y) 0905624765
Fax(y) 0264533005
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,400
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,400
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,400
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 113,235
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 32,402
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,846
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,493
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 117,635
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 99,788
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 78,879
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,606
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,847
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 295
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 17,537
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 732
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 902
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,641
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 11,262
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 15
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 79,461
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 44,904
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 33,505
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 999
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 60,560
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 32,279
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,397
C. Služby (účtová skupina 51) 11,056
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 10,870
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 440
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,956
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 562
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 18,901
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,677
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 128
X. Úrokové výnosy (662) 8
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 120
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,332
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,332
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,204
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 17,697
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,091
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 13,606
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015