Vytvořte fakturu

Ferroservis Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Ferroservis Bratislava
Stav Zničeno
IČO 35718315
TIN 2020266336
Datum vytvoření 14 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Ferroservis Bratislava
Prístavná 12
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 557 983 €
Zisk -511 554 €
Kapitál 16 389 210 €
Vlastní kapitál 13 204 897 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421255642020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 14,298,827
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 12,593,538
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 12,593,538
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,129,833
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,460,467
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,238
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,705,088
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 949
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 949
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,466
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 1,466
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 237,069
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 208,829
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,829
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,078
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,162
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,465,604
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 909
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,464,695
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 201
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 201
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,298,827
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,082,286
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,064,662
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,064,662
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 206,466
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 206,466
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,787,907
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 9,787,907
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -465,195
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -465,195
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -511,554
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,175,627
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,520,792
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,520,792
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 625,997
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 622,176
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 622,176
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 158
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,056
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 607
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 28,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,838
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 40,914
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 40,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,404,879
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,557,983
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,404,879
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,030
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 151,074
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,720
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,413
D. Služby (účtová skupina 51) 1,335,289
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,954
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,556
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 3,984
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,151
4. Sociální náklady (527, 528) 263
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 186,858
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 395,593
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 395,593
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,055
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 60,778
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,780
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -502,737
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,177
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,631
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,591
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13,591
XII. Kurzové zisky (663) 40
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 596
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 594
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,035
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -489,702
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 21,852
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,057
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 18,795
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -511,554
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718315 TIN: 2020266336
 • Sídlo: Ferroservis Bratislava, Prístavná 12, 82109, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Květen 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.12.2014Zrušené obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   11.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anna Rovenská Orchideová 14600/24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.06.2009
   10.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   02.06.2009Nové obchodné meno:
   Ferroservis Bratislava s. r. o.
   01.06.2009Zrušené obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   06.05.2009Nové predmety činnosti:
   colno-deklaračná činnosť
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   vedenie účtovníctva
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   zasielateľstvo
   31.01.2007Nové sidlo:
   Prístavná 12 Bratislava 821 09
   30.01.2007Zrušené sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   04.01.2007Nové obchodné meno:
   DUNAJRENT s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
   faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prieskum trhu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom spotrebného tovaru, automobilov, výpočtovej, administratívnej techniky - leasing
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   preklad nákladov a skladovanie(okrem činnosti v zmysle § 3 zákona č. 144/1998 Z. z.)
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Horárska 12 Bratislava 815 24
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Rozsívalová Vranovská 63 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 04.01.2007
   03.01.2007Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   02.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   05.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Mihalovičová Nová 5147 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Ing. Monika Oravcová Karloveská 53 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 18.11.2003
   04.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   11.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Klaudy Čsl. partyzánů 358 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem Česká republika Vznik funkcie: 15.10.2002
   10.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   28.06.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek ONDREJKA Radvanská 510/6 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   Ing. Peter POLÁČEK Višňová 9 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 25.04.2002
   27.06.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Brindzík Fedinova 2 Bratislava 851 01
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.03.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matej Vaníček Astrová 52 Bratislava 821 01
   24.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   18.09.1998Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prístavná 10 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava 815 24
   17.09.1998Zrušené obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   28.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Šnejdárek Rajská 3 Bratislava 801 08
   27.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin
   14.05.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJPLAVBA - SPED s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fajnorovo nábrežie 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prekládka a skladovanie tovarov
   nájom a prenájom riečnych a námorných lodí,plavebných strojov a zariadení, plôch, skladov a prepravných prostriedkov
   obstarávateľské služby v oblasti kontajnerovej prepravy, vrátane čistenia a opráv kontajnerov
   špedičná činnosť v železničnej, kamiónovej,kombinovanej, námornej a riečnej doprave
   Noví spoločníci:
   Slovenská plavba a prístavy a.s., IČO: 35 705 671 Pribinova 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Heimschild O. Košu 4476/7 Martin