Vytvořte fakturu

Real Conex - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Real Conex
IČO 35718455
TIN 2020250452
DIČ SK2020250452
Datum vytvoření 26 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Real Conex
Teslova 12
82102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 356 422 €
Zisk 322 089 €
Kapitál 2 969 071 €
Vlastní kapitál 169 447 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,771,014
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,652,624
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 198,943
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 198,943
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,449,431
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,583,937
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 820,354
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 45,140
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 4,250
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,250
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 117,755
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,086
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,086
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 356
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 356
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 356
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,270
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,925
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,925
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 345
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 90,043
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 287
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 89,756
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 635
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 635
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,771,014
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,852
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,195
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 9,086
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,086
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 11,290
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 11,290
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 67,192
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 67,192
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 322,089
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,326,842
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 368
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 368
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,194,260
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 45,330
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,330
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,142,424
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 638
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,827
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,041
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,214
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,214
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,105,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,320
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,320
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 356,372
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 356,422
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 356,372
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 326,909
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 42,768
D. Služby (účtová skupina 51) 85,634
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 20,791
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,632
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 5,137
4. Sociální náklady (527, 528) 1,022
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20,452
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 150,486
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 150,486
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,778
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,513
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 227,970
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 410,275
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 13,133
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 397,129
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,817
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 111,602
2. Ostatní náklady (562A) 111,602
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,199
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 295,458
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 324,971
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,882
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 322,089
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015