Vytvořte fakturu

ALEF FILM & MEDIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALEF FILM & MEDIA
IČO 35718463
TIN 2020251332
DIČ SK2020251332
Datum vytvoření 16 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF FILM & MEDIA
Tekovská 7
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 904 €
Zisk -6 319 €
Kapitál 2 664 814 €
Vlastní kapitál -78 565 €
Kontaktní informace
Email alef@webdesign.sk
Telefon(y) 0220902648
Fax(y) 0220902647
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,406,505
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,822,251
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,659,120
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 687,038
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 972,082
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 163,131
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,137
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 117,612
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,750
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,564
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,253
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,815
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 556,095
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 836
4. Zvířata (124) - /195/ 836
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 163,046
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 92,046
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,046
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,584
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,670
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50,746
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 160,224
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 160,224
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 231,989
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,434
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 228,555
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 28,159
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,794
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 22,365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,406,505
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -84,884
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -85,868
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,657
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -100,525
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,319
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,357,799
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 122
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 122
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,157,435
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 313,805
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,805
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,491
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 511
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 119,092
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 722,513
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 335
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 335
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 199,907
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,133,590
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,133,590
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 28,741
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 57,904
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 193
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 28,548
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,163
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 63,263
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,352
D. Služby (účtová skupina 51) 16,249
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 14,763
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,920
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,843
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 649
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,250
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,359
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,140
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,359
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015