Vytvořte fakturu

URITEST - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název URITEST
IČO 35718528
TIN 2021412140
DIČ SK2021412140
Datum vytvoření 15 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo URITEST
Krajinská 37
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 148 854 €
Zisk 6 906 €
Kapitál 1 770 317 €
Vlastní kapitál -116 471 €
Kontaktní informace
Email ba1_info@hobbi.sk
Telefon(y) 0240255800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,919,766
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 539,056
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 132,064
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 132,064
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 406,992
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 68,133
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 337,329
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,530
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,374,809
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,055,205
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,055,205
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 54,150
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 54,150
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,150
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,242,410
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,224,262
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,224,262
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 12,000
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,684
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,464
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 23,044
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 11,998
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,046
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,901
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,901
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,919,766
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 410,436
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,180,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 399
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 399
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -783,840
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,283
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -786,123
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,906
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,505,306
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 719
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 719
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 18,414
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,673,850
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,432,093
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,432,093
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 28,290
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 35,513
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 175,497
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,457
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,323
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,323
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 800,000
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,024
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,233,213
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,148,854
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,161,952
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 71,261
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 0
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 900,053
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,588
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,071,437
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,034,755
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 148,112
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 676,649
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 842,227
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 602,711
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 213,844
4. Sociální náklady (527, 528) 25,672
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,745
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 121,960
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 121,960
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 173,053
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,936
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 77,417
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 373,697
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 0
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,634
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 42,205
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 0
2. Ostatní náklady (562A) 42,205
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 288
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 25,141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,631
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,786
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 0
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,906
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35718528 TIN: 2021412140 DIČ: SK2021412140
 • Sídlo: URITEST, Krajinská 37, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Květen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  František Csivre Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06 05.10.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  František Csivre 6 971 € (100%) Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kučik Estónska 8592/11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   11.04.2013Nové sidlo:
   Krajinská 37 Bratislava 821 06
   10.04.2013Zrušené sidlo:
   Podunajská 36 Bratislava 821 07
   10.11.2012Nové sidlo:
   Podunajská 36 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu vonej živnosti
   prenájom hnuteľných vecí
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
   vedenie účtovníctva
   administratívne služby
   chov vybraných druhov zvierat
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Noví spoločníci:
   František Csivre Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   František Csivre Krajinská 10448/37 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.10.2012
   09.11.2012Zrušené sidlo:
   Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, dovoz, vývoz, tranzit a disribúcia zdrojov ionizujúceho žiarenia, zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádioaktívnu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie
   preprava rádioaktívnych žiaričov
   servis zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádiaktívu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie a prepravu rádioaktývnych žiaričov a to s izotopmi: 22Na. 55fe, 63Ni, 75Se, 109Cd, 133Ba, 147Pm, 152Eu, 169Yb, 170Tm, 198Au, 204Tl, 207Bi, 231Pa, 60Co, 90Sr, 226Ra, 252Cf, 137Cs, 192If, 238Pu-Be, 241Am-Be, 244Cm
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a defektoskopie
   defektoskopická kontrola /s výnimkou tejto činnosti podľa zákona č. 164/1996 Z.z. a s výnimkou defektoskopickej kontroly so zariadením, ktoré je zdrojom ionizujúceho žiarenia/
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.10.2008
   11.11.2008Nové sidlo:
   Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06
   Ing. Pavol Kučik Estónska 8592/11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Halán Závadská 7616/8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.10.2008
   10.11.2008Zrušené sidlo:
   Vrbová 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   13.02.2002Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   16.07.1998Nové obchodné meno:
   URITEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrbová 10 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, dovoz, vývoz, tranzit a disribúcia zdrojov ionizujúceho žiarenia, zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádioaktívnu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie
   preprava rádioaktívnych žiaričov
   servis zariadení alebo predmetov, ktoré obsahujú rádiaktívu látku, alebo zariadení, pri činnosti ktorých vzniká ionizujúce žiarenie a prepravu rádioaktývnych žiaričov a to s izotopmi: 22Na. 55fe, 63Ni, 75Se, 109Cd, 133Ba, 147Pm, 152Eu, 169Yb, 170Tm, 198Au, 204Tl, 207Bi, 231Pa, 60Co, 90Sr, 226Ra, 252Cf, 137Cs, 192If, 238Pu-Be, 241Am-Be, 244Cm
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a defektoskopie
   defektoskopická kontrola /s výnimkou tejto činnosti podľa zákona č. 164/1996 Z.z. a s výnimkou defektoskopickej kontroly so zariadením, ktoré je zdrojom ionizujúceho žiarenia/
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   RNDr. Nora Dobiášová Slovenskej jednoty 36 Košice
   RNDr. Terézia Katoczová Ružínska 3 Košice
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Babjak Janka Kráľa 3 Humenné
   Ing. Pavol Kučik Vrbová 10 Bratislava