Vytvořte fakturu

YIT Slovakia - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Obchodní název YIT Slovakia
IČO 35718625
Datum vytvoření 27 Květen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo YIT Slovakia
Račianska 153/A
83154
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 25 178 835 €
Zisk -209 906 €
Kapitál 38 085 382 €
Vlastní kapitál 5 457 359 €
Kontaktní informace
Email info@yit.sk
Telefon(y) 0250277110
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 42,303,629
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 793,042
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,335
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,335
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 674,373
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 159,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 353,173
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 160,560
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,472
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 117,334
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 117,334
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,911,858
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,187,190
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,144
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 5,689,916
3. Výrobky (123) - /194/ 12,857,414
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,594,716
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 851,381
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 181,568
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 181,568
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,018
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 612,795
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,757,278
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,269,521
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,269,521
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 1,167,955
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,615,200
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,704,602
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 116,009
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,291
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 102,718
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,598,729
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,638,310
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 896,499
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 63,920
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,303,629
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,547,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,000,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,000,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 782,500
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 782,500
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 272
2. Ostatní fondy (427, 42X) 272
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,025,120
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 828,505
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,853,625
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -209,906
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,755,883
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,482,441
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,382,012
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,382,012
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 95,555
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,874
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 99,321
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 99,321
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 33,831,898
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 13,999,619
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,999,619
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 19,246,496
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 151,100
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 96,105
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 326,526
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,047
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,342,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 737,969
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,604,254
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,049,041
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 25,178,835
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,388,204
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 15,382,569
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,543,696
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,150,612
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 89,723
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 624,031
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,078,837
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,412,047
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,688,916
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 6,750
D. Služby (účtová skupina 51) 16,675,084
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,296,455
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,327,397
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 70,012
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 807,143
4. Sociální náklady (527, 528) 91,903
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 85,565
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 116,147
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 116,147
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 52,523
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 42,962
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,702,388
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,998
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,682,284
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41,854
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 20,818
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 19,448
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,370
XII. Kurzové zisky (663) 1,115
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 19,921
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 554,313
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 134,460
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 393,216
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 393,216
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 176
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 26,461
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -512,459
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -412,461
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -202,555
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 8,306
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -210,861
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -209,906
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016