Vytvořte fakturu

Sanatórium AT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.02.2016
Basic information
Obchodní název Sanatórium AT
IČO 35718706
TIN 2020974186
Datum vytvoření 27 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sanatórium AT
Osuského 10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 232 811 €
Zisk 10 088 €
Kapitál 168 884 €
Vlastní kapitál 153 062 €
Kontaktní informace
Email sanatoriumat@slovanet.sk
webové stránky http://www.sanatoriumat.sk/
Telefon(y) +421262246466, +421262246836
Mobile(y) +421905503258
Date of updating data: 15.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 177,040
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 21,858
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 21,858
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 941
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,917
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 153,280
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 67,137
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 144
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 144
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66,993
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 20,268
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 20,268
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,268
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 65,875
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 21,890
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 43,985
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,902
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,902
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 177,040
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,151
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 2,323
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,598
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,598
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 123,503
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 123,503
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,088
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 28,889
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,996
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,996
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 26,109
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 7,200
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,200
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,643
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,336
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,448
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 482
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 784
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 784
Date of updating data: 15.02.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 232,811
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 225,831
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,980
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 215,797
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 56,062
D. Služby (účtová skupina 51) 36,751
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 113,251
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 92,353
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,643
4. Sociální náklady (527, 528) 1,255
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 844
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,961
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,961
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,928
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,014
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,018
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,987
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 16
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,971
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,984
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,030
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,942
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,942
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,088
Date of updating data: 15.02.2016
Files
4199416.tif
Date of updating data: 15.02.2016