Vytvořte fakturu

CHYOSLA - STAV - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.01.2016
Basic information
Obchodní název CHYOSLA - STAV
IČO 35718811
TIN 2020228023
DIČ SK2020228023
Datum vytvoření 28 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHYOSLA - STAV
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 046 599 €
Zisk 9 109 €
Kapitál 981 666 €
Vlastní kapitál 906 €
Kontaktní informace
Email chyosla-stav@chyosla-stav.sk
Telefon(y) 0326401350, 0244872354, 0244872356, 0244872358, 0265961507
Date of updating data: 28.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 940,239
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 617,811
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 617,811
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 97,618
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 440,436
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 79,757
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 320,254
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 228,963
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 228,963
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 77,806
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 76,412
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,412
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 88
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,306
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,485
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,976
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,509
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,174
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,174
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 940,239
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,639
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,959
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -19,421
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -19,421
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,109
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 926,165
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 817,037
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 816,477
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 560
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 102,288
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 81,416
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,416
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 233
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,022
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,039
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,463
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 115
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,840
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,840
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,435
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 12,435
Date of updating data: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,038,313
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,046,599
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,038,313
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,286
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,035,109
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 433,340
D. Služby (účtová skupina 51) 334,048
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 171,105
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 123,923
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 40,975
4. Sociální náklady (527, 528) 6,207
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,412
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 72,006
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 72,006
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 1,457
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,741
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,490
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 270,925
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 268
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 267
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,005
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 401
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 604
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -737
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,753
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,644
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,644
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,109
Date of updating data: 28.01.2016
Date of updating data: 28.01.2016