Vytvořte fakturu

TORZO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.12.2016
Basic information
Obchodní název TORZO
IČO 35718935
TIN 2020219872
DIČ SK2020219872
Datum vytvoření 26 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TORZO
Hlavná 3
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 390 109 €
Zisk 319 €
Kapitál 743 256 €
Vlastní kapitál 193 101 €
Kontaktní informace
Email torzo@torzo.sk
Telefon(y) 0335514033
Fax(y) 0335514032
Date of updating data: 21.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 695,762
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,063
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,063
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,032
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,031
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 668,355
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 359,187
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 55
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 359,132
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 295,080
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 225,541
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,541
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,980
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 62,559
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,088
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,205
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 11,883
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 344
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 344
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 695,762
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 197,343
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 245,635
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -55,914
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -55,914
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 498,229
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,733
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 4,245
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,335
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 3,153
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 346,894
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 202,773
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202,773
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 135,310
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 733
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 654
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 381
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,043
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 108
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 108
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,494
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 190
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 190
Date of updating data: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 380,132
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 390,109
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 350,784
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 29,349
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,676
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 365,353
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 255,087
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 16,636
D. Služby (účtová skupina 51) 46,781
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,425
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,929
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,540
4. Sociální náklady (527, 528) 1,956
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,956
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,956
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,749
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 17,167
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 195
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,756
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 61,629
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 74
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,165
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 9,212
2. Ostatní náklady (562A) 9,212
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 5,040
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,913
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,089
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,667
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,348
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,348
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319
Date of updating data: 21.12.2016
Date of updating data: 21.12.2016