Vytvořte fakturu

DON - Interier servis - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.10.2015
Basic information
Obchodní název DON - Interier servis
IČO 35719079
TIN 2020250309
DIČ SK2020250309
Datum vytvoření 26 Květen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DON - Interier servis
Trenčianska 53
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 933 722 €
Zisk 70 €
Kapitál 609 857 €
Vlastní kapitál 20 246 €
Kontaktní informace
Email info@dvere.sk
webové stránky http://www.dvere.sk
Telefon(y) +421253416777
Mobile(y) +421919102030, +421905111111
Fax(y) 0253416778
Date of updating data: 07.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 623,570
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 160,930
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 160,930
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 160,930
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 415,809
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 31,368
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 114
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,254
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 286,353
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 283,473
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 283,473
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,510
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,370
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 98,088
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,990
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 93,098
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 46,831
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,807
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 42,024
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 623,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,398
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 614,797
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,012
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,300
12. Odložený daňový závazek (481A) 13,712
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 593,625
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 530,363
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,363
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 768
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,522
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,902
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,702
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,368
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,160
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,160
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 375
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 375
Date of updating data: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,933,762
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,933,722
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,720,667
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 213,095
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -858
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,928,468
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,423,429
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 41,335
D. Služby (účtová skupina 51) 188,698
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 247,062
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 179,064
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,659
4. Sociální náklady (527, 528) 7,339
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,808
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,540
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,540
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,478
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,118
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,254
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 279,442
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 66
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,520
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,516
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,447
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,807
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,737
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 857
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70
Date of updating data: 07.10.2015
Date of updating data: 07.10.2015