Vytvořte fakturu

GROTTO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.10.2015
Basic information
Obchodní název GROTTO
IČO 35719184
TIN 2020266413
DIČ SK2020266413
Datum vytvoření 26 Květen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo GROTTO
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 298 789 €
Zisk -866 737 €
Kapitál 12 598 568 €
Vlastní kapitál 6 764 052 €
Kontaktní informace
Email grotto@grotto.sk
webové stránky http://www.grotto.sk
Telefon(y) +421456744674, +421456743380, +421456743381, +421456744185
Mobile(y) +421903826627
Fax(y) 0456743381
Date of updating data: 13.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,215,243
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,948,279
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 61,557
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 57,414
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,143
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,886,722
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 11,189
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,973,497
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 2,885,439
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 16,597
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,028,059
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,704
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,704
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,055
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 2,055
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,055
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,014,843
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 992,450
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 992,450
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,393
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,457
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 279
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 8,178
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 238,905
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 353
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 97,000
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 141,552
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,215,243
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,003,226
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,980,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,980,000
A.II. Emisní ážio (412) 584,213
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 10,089
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,089
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -33,356
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -33,356
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 329,017
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 329,017
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -866,737
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,583,980
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 251,099
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 29,519
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 32,216
12. Odložený daňový závazek (481A) 189,364
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 12,523
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 12,523
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 995,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,284,503
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 863,081
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 863,081
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 128,836
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 51,995
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 100,807
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 273,398
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 866,386
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 40,652
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,143
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,509
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 203
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,628,037
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 2,308,192
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 319,845
Date of updating data: 13.10.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,298,789
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,828
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 198,526
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,630,099
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 49,211
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 416,125
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,079,795
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 4,828
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 668,429
D. Služby (účtová skupina 51) 271,689
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 799,103
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 570,552
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 196,297
4. Sociální náklady (527, 528) 32,254
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,866
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,012,804
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,012,804
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 51,806
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 150,931
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,339
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -781,006
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 888,507
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,613
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 43,646
2. Ostatní náklady (562A) 43,646
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,967
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,613
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -827,619
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 39,118
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 36,238
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -866,737
Date of updating data: 13.10.2015
Date of updating data: 13.10.2015