Vytvořte fakturu

PATRIOT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název PATRIOT
IČO 35719656
TIN 2020266479
DIČ SK2020266479
Datum vytvoření 03 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PATRIOT
Gessayova 10
85103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 470 977 €
Zisk 3 887 €
Kapitál 3 233 335 €
Vlastní kapitál 136 352 €
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,003,030
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,690,364
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,530,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,216
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,383,931
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 114,654
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 159,563
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 159,563
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,866
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 40,527
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 40,527
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,527
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 267,339
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 247,163
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 20,176
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,800
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 4,800
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,003,030
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 171,959
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 169,660
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,283
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,283
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 31,719
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 31,719
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -43,230
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 53,675
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -96,905
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,887
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,625,202
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 19,912
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 19,912
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,563,045
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 42,245
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 41,970
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,970
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,004
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -729
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 205,869
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 205,869
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 377,699
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 470,977
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 377,699
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 60,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,278
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,916
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,841
D. Služby (účtová skupina 51) 88,572
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,282
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 192,293
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 192,293
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 49,625
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 7,834
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,469
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,061
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,286
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,275
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,275
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,275
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82,113
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 79,515
2. Ostatní náklady (562A) 79,515
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,598
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79,838
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,223
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,336
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,336
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,887
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015