Vytvořte fakturu

PROCESS TECHNIK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROCESS TECHNIK
IČO 35720069
TIN 2021356128
DIČ SK2021356128
Datum vytvoření 11 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCESS TECHNIK
Akademická 2
95007
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 220 846 €
Zisk 106 048 €
Kapitál 625 440 €
Vlastní kapitál 453 019 €
Kontaktní informace
Email process@processtechnik.sk
Telefon(y) 0376554211, 0377332901
Fax(y) 0377333274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 643,564
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 55,545
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 55,545
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 55,545
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 587,667
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,485
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,485
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 348,066
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 347,376
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,376
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 690
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 234,116
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,596
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 226,520
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 352
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 352
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 643,564
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 412,434
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 680
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 680
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 299,067
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 299,067
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 106,048
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 231,130
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 868
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 868
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 230,262
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 228,705
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 228,705
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 786
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,770
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,590
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -18,589
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,220,846
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,039,663
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 180,728
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,111,235
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 378,610
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 220,906
D. Služby (účtová skupina 51) 285,608
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 196,188
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 142,674
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 50,192
4. Sociální náklady (527, 528) 3,322
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,998
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,740
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,740
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,185
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 109,611
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 335,267
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 976
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 143
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 143
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 833
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,539
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,539
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,563
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 106,048
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 106,048
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015