Vytvořte fakturu

DESTIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DESTIN
IČO 35720166
TIN 2020266677
DIČ SK2020266677
Datum vytvoření 06 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo DESTIN
Teplica 893
91621
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 462 745 €
Zisk 2 090 €
Kapitál 747 868 €
Vlastní kapitál 309 996 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0327787107, 0327787279, 0327787980
Fax(y) 0327787107
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 630,403
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 276,706
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 276,706
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,165
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 235,145
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 18,396
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 349,900
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 63,103
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,103
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 245,199
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 240,033
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,033
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 3,319
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 850
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 997
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 41,598
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 15,647
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 25,951
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,797
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,797
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,403
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,087
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33,153
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,153
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 243,644
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 243,644
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,090
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,316
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 457
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 457
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 237,247
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,168
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,168
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 191,433
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,989
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,769
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,696
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 192
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,154
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,154
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,461,979
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,462,745
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,461,980
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 765
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,448,300
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 459,423
D. Služby (účtová skupina 51) 685,741
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 226,426
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 162,092
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 56,303
4. Sociální náklady (527, 528) 8,031
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,662
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 61,367
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 61,367
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,681
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,445
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 316,816
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 114
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 110
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,028
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,493
2. Ostatní náklady (562A) 6,493
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,820
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,715
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,914
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,531
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,441
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,441
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,090
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015