Vytvořte fakturu

PEMAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PEMAR
IČO 35720221
TIN 2021411777
DIČ SK2021411777
Datum vytvoření 04 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PEMAR
Karloveské rameno 6
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 187 029 €
Zisk 51 751 €
Kapitál 1 107 812 €
Vlastní kapitál 134 301 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,159,627
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,132,503
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,132,503
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 357,798
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 525,941
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 86,405
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 162,359
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,137
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 16,062
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 16,062
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,062
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,075
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 244
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,831
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 987
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 987
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,159,627
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,053
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 86,927
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 33
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 33
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 40,703
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 70,657
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,954
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,751
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 973,574
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 309,696
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,785
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,785
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 300,766
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,146
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 663,878
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 187,029
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 181,160
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,869
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 120,596
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,565
D. Služby (účtová skupina 51) 9,546
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,604
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 87,881
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 87,881
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 66,433
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,049
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 35
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 31
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 121
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 66,347
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,596
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 14,596
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015