Vytvořte fakturu

HOFFMAN a ALBRECHT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Obchodní název HOFFMAN a ALBRECHT
IČO 35720379
TIN 2020267051
DIČ SK2020267051
Datum vytvoření 11 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HOFFMAN a ALBRECHT
Obchodná 35
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 241 433 €
Zisk -47 662 €
Kapitál 1 874 000 €
Vlastní kapitál -259 972 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0252920983, 0252932647
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,763,713
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,613,354
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,613,354
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 22,174
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,420,142
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,607
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 161,492
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 3,939
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,026
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 24,895
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 24,696
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,696
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 7,570
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 7,570
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 111,561
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 10,069
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 101,492
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,333
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,633
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,700
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,763,713
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -307,634
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -267,276
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -267,276
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,662
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,047,902
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 155
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 155
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,618,036
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,358
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,358
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,599,238
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 79
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 149
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,212
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 700
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 429,011
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 23,445
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -235
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 23,680
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 241,422
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 241,433
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 300
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 241,121
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 283,576
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,767
D. Služby (účtová skupina 51) 62,885
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,728
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,753
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 962
4. Sociální náklady (527, 528) 13
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,238
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 166,633
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 166,633
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 957
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,368
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -42,143
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,769
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,564
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,564
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,559
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,702
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,662
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015