Vytvořte fakturu

FORTUNA LIBRI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.05.2016
Basic information
Obchodní název FORTUNA LIBRI
IČO 35720441
TIN 2020252740
DIČ SK2020252740
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo FORTUNA LIBRI
Zadunajská cesta 8
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 365 910 €
Zisk 26 759 €
Kapitál 2 457 315 €
Vlastní kapitál 1 002 719 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.fortunalibri.sk
Telefon(y) +421268204701, +421268204700
Fax(y) 0268204740
Date of updating data: 18.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,084,857
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 656,357
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 75,114
2. Software (013) - /073, 091A/ 75,114
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 22,365
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 22,015
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 350
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 558,878
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 29,700
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 529,178
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,308,502
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 711,463
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 39,024
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 672,439
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 358,149
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 356,165
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 356,165
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,984
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 238,890
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,643
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 231,247
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 119,998
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,082
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 114,916
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,084,857
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 914,371
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 38,917
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 38,917
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,262
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,262
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 846,101
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,377,087
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -530,986
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,759
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,103,290
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 8,874
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 7,154
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,720
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,016,544
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 724,352
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 724,352
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 241,984
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,406
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,496
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,912
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 394
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,691
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,691
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 89
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 75,092
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 67,196
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 184
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 67,012
Date of updating data: 18.05.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,365,910
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,176,560
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 161,173
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,177
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,358,352
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 635,568
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 21,821
D. Služby (účtová skupina 51) 415,264
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 218,468
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 155,620
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,949
4. Sociální náklady (527, 528) 6,899
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 970
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,364
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,364
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,412
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,485
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,558
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 265,080
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,073
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 21,182
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 21,182
XII. Kurzové zisky (663) 14,891
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,989
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,931
2. Ostatní náklady (562A) 7,931
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,519
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,539
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,084
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,642
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,883
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,883
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,759
Date of updating data: 18.05.2016