Vytvořte fakturu

PT ENGINEERING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.11.2016
Basic information
Obchodní název PT ENGINEERING
IČO 35720743
TIN 2020228309
DIČ SK2020228309
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PT ENGINEERING
Gruzínska 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 357 130 €
Zisk 554 425 €
Kapitál 651 945 €
Vlastní kapitál 590 696 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243413238
Date of updating data: 25.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,705,490
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 325,056
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 325,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 223
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 69,495
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 255,338
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,377,647
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,130
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,117
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 956,333
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 155,612
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 155,612
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 800,021
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 205
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 495
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 404,184
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,243
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 401,941
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,787
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,787
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,705,490
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,630,694
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 865
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 865
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,068,765
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,068,765
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 554,425
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,796
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,298
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,298
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 67,287
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 18,670
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,670
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,843
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 7,790
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,618
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,366
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,211
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,211
Date of updating data: 25.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,264,818
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,357,130
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,264,818
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 91,534
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 778
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 637,210
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 92,544
D. Služby (účtová skupina 51) 274,351
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 149,243
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 106,288
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 36,908
4. Sociální náklady (527, 528) 6,047
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,349
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 24,983
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 24,983
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 91,534
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -1,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,206
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 719,920
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 897,923
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 33
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,507
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 153
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,354
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,432
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 715,488
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 161,063
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 163,940
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,877
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 554,425
Date of updating data: 25.11.2016
Date of updating data: 25.11.2016