Vytvořte fakturu

PT ENGINEERING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PT ENGINEERING
IČO 35720743
TIN 2020228309
DIČ SK2020228309
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PT ENGINEERING
Gruzínska 18
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 111 472 €
Zisk 486 573 €
Kapitál 651 945 €
Vlastní kapitál 590 696 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243413238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,179,994
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 301,282
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 301,282
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 364
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,201
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 260,717
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 874,117
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 17,238
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 121
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,117
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 635,360
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 104,800
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 104,800
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 513,896
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 15,883
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 781
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 221,519
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,611
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 218,908
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,595
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,595
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,179,994
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,077,269
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 865
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 865
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 583,192
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 583,192
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 486,573
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,725
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,626
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 749
12. Odložený daňový závazek (481A) 2,877
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 94,408
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 35,165
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,165
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,839
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,528
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,269
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,607
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,691
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,691
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,110,878
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,111,472
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,110,878
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,464
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,141
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 485,392
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 36,111
D. Služby (účtová skupina 51) 300,980
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 119,901
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 85,135
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,256
4. Sociální náklady (527, 528) 4,510
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,575
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 23,798
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 23,798
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,027
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 626,080
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 772,323
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,549
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,528
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4,528
XII. Kurzové zisky (663) 21
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,162
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 48
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,114
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -613
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 625,467
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 138,894
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 138,894
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 486,573
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015