Vytvořte fakturu

SPINET - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.11.2016
Basic information
Obchodní název SPINET
IČO 35720905
TIN 2020250221
DIČ SK2020250221
Datum vytvoření 17 Červen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SPINET
Sabinovská 3
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 945 604 €
Zisk 68 702 €
Kapitál 423 304 €
Vlastní kapitál 293 252 €
Kontaktní informace
webové stránky http://www.spinet.sk
Telefon(y) +421244372857
Mobile(y) +421910803010, +421910803040, +421910804040
Fax(y) 0244372857
Date of updating data: 15.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 544,254
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 23,400
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 23,400
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,650
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 2,750
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,926
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 75,308
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 75,308
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 217,436
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 217,436
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,436
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 219,182
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 218,964
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 8,928
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,055
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,873
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 544,254
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 272,022
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 17,214
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 17,214
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 152,906
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,177
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -43,271
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,702
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,921
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 916
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 916
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 251,052
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 153,803
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 153,803
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 23,892
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,405
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,932
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 16,799
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,799
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,154
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 311
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 311
Date of updating data: 15.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 943,252
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 945,604
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 560,183
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 383,069
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,603
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 749
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 853,243
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 455,289
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 34,663
D. Služby (účtová skupina 51) 72,746
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 279,828
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 212,178
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 63,863
4. Sociální náklady (527, 528) 3,787
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,049
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 7,063
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 7,063
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,603
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,361
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 380,553
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,500
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 7,360
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 124
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,755
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 6,639
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,116
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,255
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 87,106
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 18,404
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 18,404
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,702
Date of updating data: 15.11.2016
Date of updating data: 15.11.2016