Vytvořte fakturu

T.O.P. AUTO Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.10.2015
Basic information
Obchodní název T.O.P. AUTO Bratislava
IČO 35721014
TIN 2020250331
DIČ SK2020250331
Datum vytvoření 01 Červenec 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo T.O.P. AUTO Bratislava
Rožňavská 30
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 17 942 156 €
Zisk 219 995 €
Kapitál 4 619 172 €
Vlastní kapitál 484 635 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421249109422
Fax(y) 0220511116
Date of updating data: 30.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,583,644
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 770,290
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 770,290
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 770,290
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,786,416
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,922,779
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 493,795
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 167,480
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,261,504
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 855,891
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 654,639
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 654,639
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 166,136
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,116
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 7,746
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,283
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 463
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,938
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26,836
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 102
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,583,644
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 259,831
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,636
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,636
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 219,995
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,322,203
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 27,105
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 22,901
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,204
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 4,607
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 4,607
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,837,460
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 817,815
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 817,815
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,457,037
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 444,799
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 62,637
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 42,282
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,390
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 500
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 70,204
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 57,029
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,175
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 357,396
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,431
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,610
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 1,610
Date of updating data: 30.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 16,821,386
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 17,942,156
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 13,511,723
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,186,493
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 45,350
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 639,748
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 558,842
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,614,224
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 12,452,108
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,125,285
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 13,990
D. Služby (účtová skupina 51) 834,533
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,344,847
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 983,087
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 330,939
4. Sociální náklady (527, 528) 30,821
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,769
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 253,532
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 253,532
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 497,921
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 22,453
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 60,786
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 327,932
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,317,650
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 17
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,528
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15,610
2. Ostatní náklady (562A) 15,610
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 83
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 12,835
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,503
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 299,429
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 79,434
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 82,778
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,344
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 219,995
Date of updating data: 30.10.2015
Date of updating data: 30.10.2015