Vytvořte fakturu

VYPA SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.10.2015
Basic information
Obchodní název VYPA SK
IČO 35721081
TIN 2020267425
DIČ SK2020267425
Datum vytvoření 16 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYPA SK
Legionárska 127/1795
91101
Trenčín
Financial information
Prodej a příjem 1 006 634 €
Zisk 3 794 €
Kapitál 498 891 €
Vlastní kapitál 301 816 €
Kontaktní informace
Email vypa@vypa.sk
Telefon(y) 0326525845, 0326525847, 0326525853
Mobile(y) 0905633819
Fax(y) 0326525847
Date of updating data: 08.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 516,802
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 118,697
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 118,697
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,849
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 95,618
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,230
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 397,346
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 108,236
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 108,036
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 200
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 241,489
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 239,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 239,860
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,629
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 47,621
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 27,742
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,879
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 759
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 516,802
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 305,611
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 15,336
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 15,336
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 285,817
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 285,817
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,794
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 211,191
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,132
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 55,026
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 55,026
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 106
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 109,324
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 97,477
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,477
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,033
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,396
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,418
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 46,735
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,735
Date of updating data: 08.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,007,168
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,006,634
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 929,517
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 69,143
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,974
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 998,310
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 594,628
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 17,168
D. Služby (účtová skupina 51) 299,212
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 64,373
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,326
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,301
4. Sociální náklady (527, 528) 2,746
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,546
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,620
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,620
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,763
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,324
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,652
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 534
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 532
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,184
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 219
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,965
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,650
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,674
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,794
Date of updating data: 08.10.2015
Date of updating data: 08.10.2015