Vytvořte fakturu

TATRA MEDIAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TATRA MEDIAL
IČO 35721111
TIN 2020252036
DIČ SK2020252036
Datum vytvoření 24 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA MEDIAL
Pečnianska 17
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 64 327 €
Zisk 11 046 €
Kapitál 70 206 €
Vlastní kapitál 18 173 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 110,070
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 99,423
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 99,423
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 40,068
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 59,355
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,438
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,122
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,122
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,122
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,316
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,316
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,209
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,209
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 110,070
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,043
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 64,810
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -116
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 29,241
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -29,357
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,046
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 27,027
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 24,794
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 26,779
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,779
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -1,985
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,233
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,233
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 64,327
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 13,889
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 49,548
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 850
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,180
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 15,012
D. Služby (účtová skupina 51) 21,585
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 268
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,250
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,250
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,710
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -645
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,147
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,840
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,479
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) -47
2. Ostatní náklady (562A) -47
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,526
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,479
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,668
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,622
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,622
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,046
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015