Vytvořte fakturu

KAISAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAISAR
IČO 35721171
TIN 2020209917
DIČ SK2020209917
Datum vytvoření 25 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAISAR
Planckova 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 950 938 €
Zisk -1 161 963 €
Kapitál 10 531 182 €
Vlastní kapitál 4 829 613 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903911283, +421910911230, +421910911229, +421903911219, +421911392314, +421901911392
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,288,581
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 9,126,523
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 13,811
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,811
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 9,112,712
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 219,015
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,682,220
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,025,369
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 186,108
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 160,715
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 13,290
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 12,327
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 963
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 133,370
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 133,370
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,370
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 14,055
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,636
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -14,581
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,343
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,343
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,288,581
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,667,649
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,939
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 5,403,451
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -905,778
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 45,354
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -951,132
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,161,963
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,501,181
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 17,172
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,815
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 14,357
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 1,318,690
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,165,319
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 399,941
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,941
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 743,225
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,899
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,711
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,543
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,119,751
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,119,751
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 950,938
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 950,938
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,167
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 649,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 296,854
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,028,886
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 244,099
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 381,408
D. Služby (účtová skupina 51) 181,171
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 176,464
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 130,026
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 45,781
4. Sociální náklady (527, 528) 657
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,915
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,024,948
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,024,948
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,881
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,077,948
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -152,594
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,015
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 78,568
2. Ostatní náklady (562A) 78,568
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,447
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,015
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,161,963
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,161,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015