Vytvořte fakturu

SIBA - SIGN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.06.2016
Basic information
Obchodní název SIBA - SIGN
IČO 35721189
TIN 2020200688
DIČ SK2020200688
Datum vytvoření 23 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIBA - SIGN
Hlavná 37
90027
Bernolákovo
Financial information
Prodej a příjem 1 524 445 €
Zisk 2 445 €
Kapitál 1 948 679 €
Vlastní kapitál 465 190 €
Kontaktní informace
Email siba@siba.sk
webové stránky http://www.siba.sk
Telefon(y) +421245647115, +421245994132, +421245994811, +421245994056, +421245647039, +421245647116, +421245994812
Fax(y) 0245994811, 0245994812
Date of updating data: 28.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,086,598
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,544,991
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 594,991
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 135,457
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 321,125
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 131,283
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 7,126
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 950,000
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 950,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 540,328
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 86,357
3. Výrobky (123) - /194/ 566
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 85,791
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 452,038
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 451,310
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 451,310
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 728
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,933
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,462
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 471
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,279
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,279
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,086,598
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 474,784
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 465,035
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 478,831
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -13,796
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,445
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,611,814
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 77,641
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 73,002
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,211
12. Odložený daňový závazek (481A) 3,428
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 51,451
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 51,451
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 261,880
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,079,249
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 217,980
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 217,980
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 789,645
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,721
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,845
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,135
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 33,923
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,889
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 889
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139,704
Date of updating data: 28.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,486,961
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,524,445
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,486,961
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -342
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,867
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,959
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,493,401
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,168,314
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 46,535
D. Služby (účtová skupina 51) 81,276
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 136,630
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 105,611
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,820
4. Sociální náklady (527, 528) 3,199
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,908
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 44,471
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 44,471
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 7,494
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -816
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,589
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,044
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 190,494
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,139
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,855
2. Ostatní náklady (562A) 21,855
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 178
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,106
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -26,134
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,910
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,465
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -415
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,445
Date of updating data: 28.06.2016
Date of updating data: 28.06.2016