Vytvořte fakturu

KORUNA Finance - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 12.10.2015
Basic information
Obchodní název KORUNA Finance
IČO 35721219
TIN 2021331972
DIČ SK2021331972
Datum vytvoření 23 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KORUNA Finance
Mlynské Nivy 56
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 533 553 €
Zisk 368 351 €
Kapitál 3 426 856 €
Vlastní kapitál 2 320 886 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244453717
Mobile(y) 0905601655
Fax(y) 0244453718
Date of updating data: 12.10.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,336,589
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1,336,589
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,559
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,674,975
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 23
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,288,754
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,276,585
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,159
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 6,011,564
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,689,237
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 3,485,362
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 3,485,362
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 500,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 348,536
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -2,013,012
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 368,351
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,322,327
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 80,490
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,983,507
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,976,183
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 922
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,397
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,003,005
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 258,000
Date of updating data: 12.10.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 533,553
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 497,336
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 36,001
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 216
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 181,138
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,200
C. Služby (účtová skupina 51) 74,729
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 19,899
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,872
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 48,304
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 19,698
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,436
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 352,415
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 412,407
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1,021,362
VII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 1,000,000
X. Úrokové výnosy (662) 21,362
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,002,028
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 1,000,000
M. Úrokové náklady (562) 1,901
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 127
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 19,334
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 371,749
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,398
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 368,351
Date of updating data: 12.10.2015
Date of updating data: 12.10.2015