Vytvořte fakturu

EMERALD REGINA SLOVENSKO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.11.2016
Basic information
Obchodní název EMERALD REGINA SLOVENSKO
IČO 35721421
TIN 2020267392
DIČ SK2020267392
Datum vytvoření 27 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMERALD REGINA SLOVENSKO
Ventúrska 7
81101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 276 782 €
Zisk -128 731 €
Kapitál 3 833 790 €
Vlastní kapitál 2 547 167 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0904010101, 0259301211
Date of updating data: 11.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,239,408
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 771,530
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 771,530
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 6,447
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 637,083
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 128,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,465,196
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,672,330
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,672,280
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,523,166
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,506,419
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,506,419
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,831
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,916
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 269,700
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,419
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 268,281
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,682
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,682
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,239,408
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,268,488
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 235,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 235,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 743,973
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 22,105
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,105
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 396,141
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 396,141
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -128,731
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,966,881
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,282,957
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,279,152
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,805
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,682,804
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 384,006
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 384,006
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 990
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,297,808
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,120
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,120
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,039
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 4,039
Date of updating data: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 221,782
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 276,782
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 100,001
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 17,560
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 55,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,221
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 350,681
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 89,798
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,152
D. Služby (účtová skupina 51) 100,068
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,876
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,827
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,587
4. Sociální náklady (527, 528) 462
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 21,749
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,517
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,517
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 87,592
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,929
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -73,899
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -76,457
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,278
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,278
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,278
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,049
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 56,450
2. Ostatní náklady (562A) 56,450
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 599
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53,771
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -127,670
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,061
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,061
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -128,731
Date of updating data: 11.11.2016
Date of updating data: 11.11.2016