Vytvořte fakturu

TRANS TAH - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TRANS TAH
IČO 35721456
TIN 2020203658
DIČ SK2020203658
Datum vytvoření 27 Červen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANS TAH
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 87 577 €
Zisk -148 193 €
Kapitál 1 186 146 €
Vlastní kapitál 659 902 €
Kontaktní informace
Email trans@trans-tah.sk
Telefon(y) 0905230981, 0336413555
Mobile(y) +421905230981, 0905230981
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,066,862
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 854,960
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 852,835
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 459,619
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 305,388
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,961
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 39,867
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,125
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 2,125
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 211,804
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 77,525
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 308
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,217
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 132,086
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 129,769
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 129,769
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,317
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,193
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 748
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,445
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 98
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 98
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,066,862
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 511,709
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 751,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 751,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 426
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 426
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -91,524
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 153,450
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -244,974
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,193
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 555,153
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 72,667
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 58,479
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,727
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 12,461
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 20,704
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 461,782
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 266,655
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 266,655
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,390
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,418
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,594
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,995
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,730
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 87,577
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 87,577
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 11,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 75,777
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 224,194
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,800
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,150
D. Služby (účtová skupina 51) 6,612
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,248
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,200
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,972
4. Sociální náklady (527, 528) 76
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,147
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 97,498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 97,498
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 29,790
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,949
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -136,617
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,015
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,616
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,158
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 10,158
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 458
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,616
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -147,233
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,193
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015