Vytvořte fakturu

S a U - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S a U
IČO 35721871
TIN 2020987694
DIČ SK2020987694
Datum vytvoření 01 Červenec 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S a U
Plickova 3
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 406 315 €
Zisk 17 030 €
Kapitál 539 249 €
Vlastní kapitál 295 917 €
Kontaktní informace
Email richard.ulicny@post.cz
Telefon(y) 03410078
Mobile(y) +421911401053, +421911410008, +421911410038
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 445,785
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 357,017
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 357,017
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 320,865
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 35,607
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 545
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,929
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7,938
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,938
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,005
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,216
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,216
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,789
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 72,986
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 46,200
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,786
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 839
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 839
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 445,785
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 312,946
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 146,322
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 146,322
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 142,955
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 238,462
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -95,507
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,030
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 129,992
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,278
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,278
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 425
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 425
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 122,103
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 6,186
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,067
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,067
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 359
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,265
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 911
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 879
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,847
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,847
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 408,805
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 406,315
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 300,517
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 102,357
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,441
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 380,076
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 277,323
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,471
D. Služby (účtová skupina 51) 21,187
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 31,513
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 20,778
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,004
4. Sociální náklady (527, 528) 2,731
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,718
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,321
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,321
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 543
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,239
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 98,893
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,490
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2,487
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,739
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,309
2. Ostatní náklady (562A) 7,309
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,430
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,249
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,990
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,030
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015